Wysyłka i Dostawa

Wysyłka i Dostawa

Info real­iza­c­ja zamówienia
Na czas real­iza­cji zamówienia skła­da się:
– Czas wyko­na­nia;
– Czas zak­się­gowa­nia wpłaty;
– Czas dostawy przez kuri­era;

    czas oczeki­wa­nia to 7–10 dni roboczych
    Dostawa przez kuri­era
  • Pol­s­ka: 1 dzień (roboczy)
  • Europa: 2–5 dni (robocze)
  • poza Europę: 10–20 dni (robocze)


Czas real­iza­cji zamówienia może się wydłużyć w przy­pad­ku prob­lemów w kon­tak­cie pomiędzy kuri­erem i odbior­cą lub z powodu przy­czyn nieza­leżnych, leżą­cych po stron­ie firmy kuri­er­skiej DPD, bądź firmy Pocz­ta Pol­s­ka.