z 05.10.2021 r.

Sklep internetowy działający pod adresem www.icequeen.pl, prowadzony jest przez:

Ice Queen Design Ewa Pik
ul. Słowicza 7
05-552 Łazy
REGON: 017345473

KONTAKT:
e-mail: emilia@icequeen.pl

I. Definicja

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego IceQueen.pl;

4. Sklep internetowy IceQueen.pl – serwis internetowy dostępny pod www.icequeen.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy (wstawienie Nazwe własnej firmy i adres) z siedzibą przy ulicy Słowicza 7, 05-552 Łazy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.icequeen.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy działający pod adresem www.icequeen.pl prowadzony jest przez IceQueen Design Ewa Pik NIP: 5342169064, REGON: 017345473

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.icequeen.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Obecne i wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz właściciela sklepu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.icequeen.pl, dokonać wyboru Towaru, jego kolorystyki i rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ice Queen Design Ewa Pik umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku klienta, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa towarów

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod wskazany adres przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

– przesyłką kurierską
– przesyłkę pocztową

W wyjątkowych sytuacjach istnieje również możliwość odbioru osobistego towaru. (należy skontaktować się obsługą klienta sklepu mailowo, aby uzgodnić termin odbioru obuwia)

– Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Na termin realizacji dostawy składa się:

– odnotowanie wpłaty, kompletowania towaru (czas oczekiwania to ok. 10 dni roboczych) oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera lub listonosza.

Dostawa:
Przesyłka w Polsce
– Kurier DPD – termin dostawy 1 dzień roboczy

Przesyłka Europa
– Kurier DPD: zaplanowane (niegwarantowane) doręczenie w ciągu 2-5 dni roboczych w zależności od miejsc przeznaczenia

Poza Europę
– Poczta Polska: zaplanowane (niegwarantowane) doręczenie w ciągu ok. 20 dni roboczych w zależności od miejsc przeznaczenia
– Kurier: zaplanowane (niegwarantowane) doręcznie w ciągu 3-7 dni roboczych w zależności od miejsc przeznaczenia
Przewidywany czas doręczenia nie uwzględnia czasu ewentualnych odpraw celnych
W przypadku krajów spoza UE mogą obowiązywać cła i podatki. Stawki te różnią się w zależności od kraju, do którego wysyłane są towary.

Czas realizacji zamówień jest terminem orientacyjnym. W zależności od wielu czynników może być odpowiednio skrócony bądź wydłużony!

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na każdej stronie sklepu www.icequeen.pl

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub paragon/faktura

6.1. Ceny Towarów nie zawierają opłaty za dostawę, która jest doliczania osobno i po wyborze przez klienta przy składaniu zamówienia

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) płatnością w systemie Paypal.pl
b.) płacąc poprzez przelew zwykły np. w banku lub w innej placówce (na numer konta sklepu, podanego przy składaniu zamówienia,  w tytule przelewu należy podać numer zamówienia)

7.1. Obuwie wykonywane jest ręcznie na zamówienie w terminie 7-10 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności. Zdjęcia produktów możliwie jak najwierniej oddają rzeczywisty ich wygląd. Informujemy jednak, że ze względu na specyfikę naturalnych surowców, z których wykonane jest nasze obuwie, ich kolory oraz wielkość mogą nieznacznie się różnić. Ponadto, w zależności od miejsca, w którym jest wykrawane, futro może być dłuższe/krótsze, mniej lub bardziej gęste.
Obuwie, które zostało wykonane, zrobione na indywidualne zamówienie klienta i zostało zamówione/kupione na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Obuwie robione na indywidualne zamówienie niewątpliwie spełnia definicję rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta.
art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta: „konsument nie może odstąpić od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 PrKonsU).

W przypadku gdy rzecz nie będzie odpowiadać indywidualnym potrzebom, tzn. wykonane obuwie według podanej miary przez kupującego jest niewłaściwe, konsumentowi przysługują roszczenia z tytułu wad rzeczy sprzedanej, nie wyłączając prawa odstąpienia od umowy, ale na innej podstawie prawnej (art. 556 KC i n.)” (B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostak (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Wyd. 1, Warszawa 2014).

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy / wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni

7.2. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji.

7.3. Obuwie przecenione znajdujące się w zakładce IceQueen Sale nie podlega zwrotowi ani wymianie!

8.1. Gwarancja udzielana jest na okres jednego roku, licząc od dnia wydania obuwia kupującemu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym obuwiu. Reklamacji nie podlega obuwie, którego nastąpiło naturalne zużycie lub obuwie posiadające mechaniczne uszkodzenia oraz wady powstałe w wyniku braku lub niewłaściwej konserwacji.

8.2. Ice Queen Design Ewa Pik jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.4. Warunki reklamacji:
– Obuwie brudne, zużyte, zaniedbane, mokre, niekonserwowane lub niewłaściwie konserwowane nie podlega reklamacji
– Obuwie z podszewką skórzaną, bez podszewki lub na podeszwie skórzanej może farbować i nie jest to wada
– Nie podlegają reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia (np. zelówek, fleków, wyściółek) oraz uszkodzenia mechaniczne (zamków, sprzączek, podeszw).

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 12 grudnia 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r.

9.1. Podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać na adres:

Ice Queen Design Ewa Pik
ul. Słowicza 7
05-552 Łazy

lub mailowo pod adres emilia@icequeen.pl.

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.4. Ice Queen Design Ewa Pik. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest firma Ice Queen Design Ewa Pik – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

10.2. Prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności przed zaznaczeniem zgody z regulaminem

11.1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejse zakwestionowanego przepisu.

11.2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektorniczną (na adres e-mail podanym przy rejestracji). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

11.3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (https://icequeen.pl/regulamin).

11.4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składniu zamówienia, chyba że jego postanowienia były dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego.

11.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ICEQUEEN.PL z 20.08.2017 r. dostępny pod poniższym linkiem:

www.icequeen.pl/regulamin