Metodi di pagamento nel negozio

Formy płat­noś­ci w sklepie:

  • Płat­ność przelewem bankowym
    – Po zarez­er­wowa­niu zamówionego towaru, klient otrzy­ma mailem numer rachunku bankowego, na który należy prze­lać właś­ci­wą kwotę. Z chwilą zak­się­gowa­nia wpłaty na rachunku bankowym zamówie­nie jest przekazy­wane do mag­a­zynu w celu przy­go­towa­nia wysył­ki.
  • Pay­Pal — Płat­ność on-line - za pośred­nictwem sys­te­mu płat­noś­ci elek­tron­icznych Pay­pal
  • Zapłać kartą
    — debe­tową lub kredy­tową jeśli nie masz kon­ta Pay­Pal