Regulamin

z 20.08.2017 r.

Sklep inter­ne­towy dzi­ała­ją­cy pod adresem www.icequeen.pl, prowad­zony jest przez:

Ice Queen Design Ewa Pik
ul. Słow­icza 7
05–552 Łazy
REGON: 017345473

KONTAKT:
e-mail: emilia@icequeen.pl

I. Definicja

Użyte w Reg­u­laminie poję­cia oznacza­ją:

1. Klient – oso­ba fizy­cz­na, oso­ba praw­na lub jed­nos­t­ka orga­ni­za­cyj­na nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyz­na­ją zdol­ność prawną, która dokonu­je Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Reg­u­lamin – niniejszy Reg­u­lamin świad­czenia usług drogą elek­tron­iczną w ramach sklepu inter­ne­towego IceQuenn.pl;

4. Sklep inter­ne­towy IceQuenn.pl – ser­wis inter­ne­towy dostęp­ny pod www.icequenn.pl, za pośred­nictwem którego Klient może w szczegól­noś­ci składać Zamówienia;

5. Towar – pro­duk­ty prezen­towane w Sklepie Inter­ne­towym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozu­mie­niu Kodek­su Cywilnego, zawarta pomiędzy (wstaw­ie­nie Nazwe włas­nej firmy i adres) z siedz­ibą przy uli­cy Słow­icza 7, 05–552 Łazy, a Klien­tem, zaw­ier­ana z wyko­rzys­taniem ser­wisu inter­ne­towego Sklepu;

7. Ustawa o szczegól­nych warunk­ach sprzedaży kon­sumenck­iej – ustawa z dnia 27 lip­ca 2002 r. o szczegól­nych warunk­ach sprzedaży kon­sumenck­iej oraz o zmi­an­ie Kodek­su Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną – ustawa z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówie­nie – oświad­cze­nie woli Klien­ta, zmierza­jące bezpośred­nio do zawar­cia Umowy sprzedaży, określa­jące w szczegól­noś­ci rodzaj i liczbę Towaru.

2.1. Niniejszy Reg­u­lamin określa zasady korzys­ta­nia ze sklepu inter­ne­towego dostęp­nego pod adresem www.icequeen.pl

2.2. Niniejszy Reg­u­lamin jest reg­u­laminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną.

2.3. Sklep inter­ne­towy dzi­ała­ją­cy pod adresem www.icequenn.pl prowad­zony jest przez (dane firmy, wpisaną do Rejestru Przed­siębior­ców Kra­jowego Rejestru Sądowego prowad­zonego przez Sąd Rejonowy w Warsza­w­ie, XII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000666168, NIP: 5342540274, REGON: 0000666168

2.4. Niniejszy Reg­u­lamin określa w szczegól­noś­ci:

a) zasady dokony­wa­nia rejes­tracji i korzys­ta­nia z kon­ta w ramach sklepu inter­ne­towego;

b) warun­ki i zasady dokony­wa­nia elek­tron­icznej rez­erwacji pro­duk­tów dostęp­nych w ramach sklepu inter­ne­towego;

c) warun­ki i zasady składa­nia drogą elek­tron­iczną Zamówień w ramach sklepu inter­ne­towego;

d) zasady zaw­iera­nia Umów sprzedaży z wyko­rzys­taniem usług świad­c­zonych w ramach Sklepu Inter­ne­towego.

2.5. W celu korzys­ta­nia ze sklepu inter­ne­towego Klient powinien we włas­nym zakre­sie uzyskać dostęp do stanowiska kom­put­erowego lub urządzenia koń­cowego, z dostępem do Inter­ne­tu.

2.6. Klien­ci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Reg­u­laminu w każdym cza­sie za pośred­nictwem odsyłacza zamieszc­zonego na stron­ie głównej ser­wisu www.icequeen.pl oraz pobrać go i sporządz­ić jego wydruk.

2.7 Utr­wale­nie, zabez­piecze­nie, udostęp­nie­nie oraz potwierdze­nie Klien­towi istot­nych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następu­je za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej. Obec­ne i wcześniejsze zamówienia mogą Państ­wo zobaczyć w ramach kon­ta, po zal­o­gowa­niu.

2.8. Infor­ma­c­je o Towarach podane na stronach inter­ne­towych Sklepu, w szczegól­noś­ci ich opisy, para­me­try tech­niczne i użytkowe oraz ceny, stanow­ią zaprosze­nie do zawar­cia umowy, w rozu­mie­niu art. 71 Kodek­su Cywilnego.

3.1. W celu zapewnienia bez­pieczeńst­wa przekazu komu­nikatów i danych w związku ze świad­c­zony­mi w ramach Wit­ryny usługa­mi, Sklep inter­ne­towy pode­j­mu­je środ­ki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne odpowied­nie do stop­nia zagroże­nia bez­pieczeńst­wa świad­c­zonych usług, w szczegól­noś­ci środ­ki służące zapo­b­ie­ga­niu pozyski­wa­nia i mody­fikacji przez oso­by nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.2. Klient zobow­iązany jest w szczegól­noś­ci do:

a) niedostar­cza­nia i nieprzekazy­wa­nia treś­ci zabro­nionych przez przepisy prawa, np. treś­ci propagu­ją­cych prze­moc, zniesław­ia­ją­cych lub narusza­ją­cych dobra oso­biste i inne prawa osób trze­ci­ch,

b) korzys­ta­nia ze Sklepu inter­ne­towego w sposób nie zakłó­ca­ją­cy jego funkcjonowa­nia, w szczegól­noś­ci poprzez uży­cie określonego opro­gramowa­nia lub urządzeń,

c) niepode­j­mowa­nia dzi­ałań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu inter­ne­towego nieza­mówionej infor­ma­cji hand­lowej (spam),

d) korzys­ta­nia ze Sklepu inter­ne­towego w sposób nieu­ciążli­wy dla innych klien­tów oraz właś­ci­ciela sklepu,

e) korzys­ta­nia z wszel­kich treś­ci zamieszc­zonych w ramach Sklepu inter­ne­towego jedynie w zakre­sie włas­nego użytku oso­bis­tego,

f) korzys­ta­nia ze Sklepu inter­ne­towego w sposób zgod­ny z przepisa­mi obow­iązu­jącego prawa, postanowieni­a­mi Reg­u­laminu, a także z ogól­ny­mi zasada­mi korzys­ta­nia z sieci Inter­net.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawar­cia Umowy sprzedaży za pośred­nictwem Sklepu inter­ne­towego należy wejść na stronę inter­ne­tową www.icequeen.pl, dokon­ać wyboru Towaru, jego kolorysty­ki i rozmi­aru, pode­j­mu­jąc kole­jne czyn­noś­ci tech­niczne w opar­ciu o wyświ­et­lane Klien­towi komu­nikaty oraz infor­ma­c­je dostęp­ne na stron­ie.

4.2. Wybór zamaw­ianych Towarów przez Klien­ta jest dokony­wany poprzez ich dodanie do koszy­ka.

4.3. W trak­cie składa­nia Zamówienia – do momen­tu naciśnię­cia przy­cisku „Zamaw­iam” – Klient ma możli­wość mody­fikacji wprowad­zonych danych oraz w zakre­sie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświ­et­lany­mi Klien­towi komu­nikata­mi oraz infor­ma­c­ja­mi dostęp­ny­mi na stron­ie.

4.4. Po poda­niu przez Klien­ta korzys­ta­jącego ze Sklepu inter­ne­towego wszys­t­kich niezbęd­nych danych, wyświ­et­lone zostanie pod­sumowanie złożonego Zamówienia. Pod­sumowanie złożonego Zamówienia będzie zaw­ier­ać infor­ma­c­je doty­czące:

a) przed­mio­tu zamówienia,

b) jed­nos­tkowej oraz łącznej ceny zamaw­ianych pro­duk­tów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli wys­tępu­ją),

c) wybranej metody płat­noś­ci,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) cza­su dostawy,

4.5. W celu wysła­nia Zamówienia konieczne jest doko­nanie akcep­tacji treś­ci Reg­u­laminu, podanie danych osobowych oznac­zonych jako obow­iązkowe oraz naciśnię­cie przy­cisku „Zamaw­iam”.

4.6. Wysłanie przez Klien­ta Zamówienia stanowi oświad­cze­nie woli zawar­cia z Ice Queen Design Ewa Pik umowy sprzedaży, zgod­nie z treś­cią Reg­u­laminu.

4.7. Po złoże­niu Zamówienia, Klient otrzy­mu­je wiado­mość e-mail, zaw­ier­a­jącą ostate­czne potwierdze­nie wszys­t­kich istot­nych ele­men­tów Zamówienia.

4.8. Umowę trak­tu­je się za zawartą z momentem otrzy­ma­nia przez Klien­ta wiado­moś­ci e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zaw­ier­ana jest w języku klien­ta, o treś­ci zgod­nej z Reg­u­laminem.

V. Dostawa towarów

5.1. Dostawa Towarów odby­wa się pod wskazany adres przez Klien­ta w trak­cie składa­nia Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odby­wa się:

- przesyłką kuri­er­ską
— przesyłkę pocz­tową

W wyjątkowych sytu­ac­jach ist­nieje również możli­wość odbioru oso­bis­tego towaru. (należy skon­tak­tować się obsługą klien­ta sklepu mailowo, aby uzgod­nić ter­min odbioru obuwia)

- Kosz­ty dostawy zostaną wskazane w cza­sie składa­nia Zamówienia.

5.3. Na ter­min real­iza­cji dostawy skła­da się:

- odno­towanie wpłaty, kom­ple­towa­nia towaru (czas oczeki­wa­nia to ok. 10 dni roboczych) oraz cza­su dostar­czenia przesył­ki przez kuri­era lub listonosza.

Dostawa:
Przesył­ka w Polsce
— Kuri­er DPD – ter­min dostawy 1 dzień roboczy

Przesył­ka Europa
— Kuri­er DPD: zaplanowane (nieg­waran­towane) doręcze­nie w ciągu 2–5 dni roboczych w zależnoś­ci od miejsc przez­naczenia

Poza Europę
— Pocz­ta Pol­s­ka: zaplanowane (nieg­waran­towane) doręcze­nie w ciągu ok. 20 dni roboczych w zależnoś­ci od miejsc przez­naczenia

Czas real­iza­cji zamówień jest ter­minem ori­en­ta­cyjnym. W zależnoś­ci od wielu czyn­ników może być odpowied­nio skró­cony bądź wydłużony!

5.4. Klien­ci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Reg­u­laminu w każdym cza­sie za pośred­nictwem odsyłacza zamieszc­zonego na każdej stron­ie sklepu www.icequeen.pl

Utr­wale­nie, zabez­piecze­nie, udostęp­nie­nie oraz potwierdze­nie Klien­towi istot­nych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następu­je poprzez przesłanie Klien­towi na podany adres e-mail oraz poprzez dołącze­nie do przesył­ki zaw­ier­a­jącej Towar wydruku potwierdzenia lub paragon/faktura

6.1. Ceny Towarów nie zaw­ier­a­ją opłaty za dostawę, która jest dolicza­nia osob­no i po wyborze przez klien­ta przy składa­niu zamówienia

6.2. Klient ma możli­wość uiszczenia ceny:

a.) płat­noś­cią w sys­temie Paypal.pl
b.) płacąc poprzez przelew zwykły np. w banku lub w innej placów­ce (na numer kon­ta sklepu, podanego przy składa­niu zamówienia,  w tytule przelewu należy podać numer zamówienia)

7.1. Obuwie wykony­wane jest ręcznie na zamówie­nie w ter­minie 7–10 dni roboczych od daty zak­się­gowa­nia płat­noś­ci. Zdję­cia pro­duk­tów możli­wie jak najwierniej odd­a­ją rzeczy­wisty ich wygląd. Infor­mu­je­my jed­nak, że ze wzglę­du na specy­fikę nat­u­ral­nych surow­ców, z których wyko­nane jest nasze obuwie, ich kolory oraz wielkość mogą niez­nacznie się różnić. Pon­ad­to, w zależnoś­ci od miejs­ca, w którym jest wykrawane, futro może być dłuższe/krótsze, mniej lub bardziej gęste.
Obuwie, które zostało wyko­nane, zro­bione na indy­wid­u­alne zamówie­nie klien­ta i zostało zamówione/kupione na odległość/poza lokalem przed­siębiorstwa.
Zgod­nie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach kon­sumen­ta pra­wo odstąpi­enia od umowy zawartej poza lokalem przed­siębiorstwa lub na odległość nie przysługu­je kon­sumen­towi w odniesie­niu do umów w której przed­miotem świad­czenia jest rzecz niepre­fab­rykowana, wypro­dukowana według specy­fikacji kon­sumen­ta lub służą­ca zaspoko­je­niu jego zindy­wid­u­al­i­zowanych potrzeb.
Obuwie robione na indy­wid­u­alne zamówie­nie niewąt­pli­wie speł­nia definicję rzeczy niepre­fab­rykowanej, wypro­dukowanej według specy­fikacji kon­sumen­ta.
art. 38 pkt 3 ustawy o prawach kon­sumen­ta: „kon­sument nie może odstąpić od umowy, w której przed­miotem świad­czenia jest rzecz niepre­fab­rykowana, wypro­dukowana według specy­fikacji kon­sumen­ta lub służą­ca zaspoko­je­niu jego zindy­wid­u­al­i­zowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 PrKon­sU).

W przy­pad­ku gdy rzecz nie będzie odpowiadać indy­wid­u­al­nym potrze­bom, tzn. wyko­nane obuwie według podanej miary przez kupu­jącego jest niewłaś­ci­we, kon­sumen­towi przysługu­ją roszczenia z tytułu wad rzeczy sprzedanej, nie wyłącza­jąc prawa odstąpi­enia od umowy, ale na innej pod­staw­ie prawnej (art. 556 KC i n.)” (B. Kacz­marek-Tem­plin, P. Stec, D. Szostak (red.), Ustawa o prawach kon­sumen­ta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komen­tarz. Wyd. 1, Warsza­wa 2014).

7.2. W przy­pad­ku uza­sad­nionej rekla­macji Sprzeda­ją­cy zwró­ci wszelkie ponie­sione przez Klien­ta kosz­ty transakcji.

8.1. Gwaranc­ja udzielana jest na okres jed­nego roku, licząc od dnia wyda­nia obuwia kupu­jące­mu. Odpowiedzial­ność z tytułu gwarancji obe­j­mu­je tylko wady pow­stałe z przy­czyn tkwią­cych w sprzedanym obuwiu. Rekla­macji nie podle­ga obuwie, którego nastąpiło nat­u­ralne zuży­cie lub obuwie posi­ada­jące mechan­iczne uszkodzenia oraz wady pow­stałe w wyniku braku lub niewłaś­ci­wej kon­serwacji.

8.2. Ice Queen Design Ewa Pik jako sprzedaw­ca odpowia­da wobec Klien­ta będącego kon­sumentem w rozu­mie­niu art. 22[1] Kodek­su Cywilnego, za niez­god­ność z Umową sprzedaży Towaru zaku­pi­onego przez tego kon­sumen­ta, w zakre­sie określonym Ustawą o szczegól­nych warunk­ach sprzedaży kon­sumenck­iej.

8.3. Rekla­mac­je, wynika­jące z naruszenia praw Klien­ta gwaran­towanych prawnie, lub na pod­staw­ie niniejszego Reg­u­laminu, należy kierować na adres sklepu. Fir­ma zobow­iązu­je się do roz­pa­trzenia każdej rekla­macji w ter­minie do 14 dni, a gdy­by to nie było możli­we, do poin­for­mowa­nia w tym okre­sie Klien­ta, kiedy rekla­mac­ja zostanie roz­pa­tr­zona.

8.4. Warun­ki rekla­macji:
— Obuwie brudne, zużyte, zanied­bane, mokre, niekon­ser­wowane lub niewłaś­ci­wie kon­ser­wowane nie podle­ga rekla­macji
— Obuwie z pod­szewką skórzaną, bez pod­szew­ki lub na podeszwie skórzanej może far­bować i nie jest to wada
— Nie podle­ga­ją rekla­macji uszkodzenia wynika­jące z nat­u­ral­nego zuży­cia (np. zelówek, fleków, wyś­ciółek) oraz uszkodzenia mechan­iczne (zamków, sprzączek, podeszw).

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 12 grud­nia 2002 r. o szczegól­nych warunk­ach sprzedaży kon­sumenck­iej oraz o zmi­an­ie Kodek­su Cywilnego Dzi­en­nik Ustaw z dnia 5 wrześ­nia 2002 r.

9.1. Pode­j­mu­je­my dzi­ała­nia w celu zapewnienia w pełni poprawnego dzi­ała­nia sklepu, w takim zakre­sie, jaki wyni­ka z aktu­al­nej wiedzy tech­nicznej i zobow­iązu­je się usunąć w rozsąd­nym ter­minie wszelkie niepraw­idłowoś­ci zgłos­zone przez Klien­tów.

9.2. Niepraw­idłowoś­ci związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać na adres:

Ice Queen Design Ewa Pik
ul. Słow­icza 7
05–552 Łazy

lub mailowo pod adres emilia@icequeen.pl.

9.3. W rekla­macji Klient powinien podać swo­je imię i nazwisko, adres do kore­spon­dencji, rodzaj i datę wys­tąpi­enia niepraw­idłowoś­ci związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.4. Ice Queen Design Ewa Pik. zobow­iązu­je się do roz­pa­trzenia każdej rekla­macji w ter­minie do 14 dni, a gdy­by to nie było możli­we, do poin­for­mowa­nia w tym okre­sie Klien­ta, kiedy rekla­mac­ja zostanie roz­pa­tr­zona.

10.1. Admin­is­tra­torem danych osobowych w rozu­mie­niu ustawy o ochronie danych osobowych jest fir­ma Ice Queen Design Ewa Pik – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

10.2. Prosimy o przeczy­tanie Poli­ty­ki Pry­wat­noś­ci przed zaz­nacze­niem zgody z reg­u­laminem

11.1. Żadne z postanowień niniejszego reg­u­laminu nie ma celu naruszenia praw Klien­ta. Nie może być również w ten sposób inter­pre­towane, gdyż w przy­pad­ku niez­god­noś­ci jakiejkol­wiek częś­ci reg­u­laminu z obow­iązu­ją­cym prawem Sprzeda­ją­cy deklaru­je bezwzględne pod­porząd­kowanie się i stosowanie tego prawa w miejse zak­wes­t­ionowanego przepisu.

11.2. O zmi­anach reg­u­laminu i ich zakre­sie Klien­ci będę powiadomieni drogą elek­tor­niczną (na adres e-mail podanym przy rejes­tracji). Powiadomie­nie zostanie wysłane co najm­niej 30 dni przed wejś­ciem w życie nowego reg­u­laminu.

11.3. Aktu­al­na wer­s­ja reg­u­laminu jest zawsze dostęp­na dla Klien­ta w zakład­ce Reg­u­lamin (https://icequeen.pl/regulamin).

11.4. W trak­cie real­iza­cji zamówienia oraz w całym okre­sie opie­ki posprzedażowej Klien­ta obow­iązu­je reg­u­lamin zaak­cep­towany przy skład­niu zamówienia, chy­ba że jego postanowienia były dla Klien­ta mniej korzystne niż aktu­al­nego.

11.5. W sprawach nieureg­u­lowanych w niniejszym Reg­u­laminie mają zas­tosowanie przepisy Kodek­su cywilnego, przepisy Ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną oraz inne właś­ci­we przepisy prawa pol­skiego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ICEQUEEN.PL z 20.08.2017 r. dostęp­ny pod poniższym linkiem:

www.icequeen.pl/regulamin