Polityka Prywatności

Admin­is­tra­tor Danych Osobowych

Speł­ni­a­jąc obow­iązek wynika­ją­cy z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszy­mi zmi­ana­mi) „Ice Queen Sp. z o.o.” z siedz­ibą w Raszynie, infor­mu­je, że jest admin­is­tra­torem zbier­anych w ramach ser­wisu icequeen.pl danych osobowych.
Admin­is­tra­tor Danych Osobowych zobow­iązu­je się do poszanowa­nia pry­wat­noś­ci użytkown­ików sklepu icequeen.pl , przestrze­ga­nia wszel­kich zapisów ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszy­mi zmi­ana­mi), ustawy z dnia 18 lip­ca 2002 roku o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszy­mi zmi­ana­mi) oraz wszel­kich innych przepisów prawa.

Ochrona danych osobowych

Składa­jąc zamówie­nie w sklepie inter­ne­towym www.icequeen.pl , Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakre­sie koniecznym do real­iza­cji zawartej umowy. Jed­nocześnie Klient zachowu­je pra­wo do wglą­du, popraw­ienia jak i usunię­cia ich z bazy adresowej po zal­o­gowa­niu się.

Fir­ma:
Ice Queen Sp. z o.o.
ul. Mick­iewicza 1/11
05–090 Raszyn

gwaran­tu­je przestrze­ganie zasad Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz gwaran­tu­je nieu­dostęp­ni­an­ie ich innym osobom fizy­cznym i prawnym.

Gro­madze­nie danych

Dane zbier­ane przez ser­wis icequeen.pl pod­czas rejes­tracji:

W trak­cie rejes­tracji w sklepie inter­ne­towym oraz kon­fig­u­racji newslet­tera poprosimy Cię o Twój e-mail i hasło, którego będziesz uży­wał na naszej stron­ie.

Dane zbier­ane pod­czas transakcji zakupu

W celu doko­na­nia transakcji poprosimy Cię o podanie następu­ją­cych danych:

- dane osobowe: imię, nazwisko

- dane adresowe: adres zamieszka­nia, adres wysył­ki, adres mailowy, tele­fon kon­tak­towy

Wyko­rzysty­wanie danych

Pod żad­nym pozorem nie będziemy udostęp­niali, sprzedawali danych osobowych osobom trzec­im.

Dane zbier­ane pod­czas rejes­tracji będą wyko­rzysty­wane wyłącznie do praw­idłowego zal­o­gowa­nia się do ser­wisu

Dane zbier­ane pod­czas transakcji zakupu będą wyko­rzysty­wane tylko w celu real­iza­cji transakcji, tj. obciąże­nia za zamówiony towar oraz jego wysyłkę. Z tego wzglę­du Two­je dane mogą być przekazane fir­mie obsługu­jącej transakc­je płat­nicze, w celu obciąże­nia Two­jej kar­ty kredy­towej lub rachunku. Fir­ma ta nie będzie wyko­rzysty­wać tych danych w żad­nym innym celu. Podanie w/w danych jest obow­iązkowe jeżeli chcesz dokon­ać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newslet­ter, lub w inny sposób wyraz­iłeś zgodę na jego otrzymy­wanie, wyko­rzys­tamy Two­je dane w celu wysła­nia Ci naszego Newslet­tera.

Prawa osób których dane są przetwarzane w ser­wisie

Oso­by, których dane osobowe zostały pozyskane przez fir­mę Ice Queen Sp. z o.o. dla złożonego zamówienia w sklepie,
— mają pra­wo dostępu do ich treś­ci, żąda­nia uzu­pełnienia, uak­tu­al­nienia, spros­towa­nia swoich danych osobowych, cza­sowego lub stałego wstrzy­ma­nia ich przetwarza­nia lub ich usunię­cia, jeżeli są one niekom­pletne, nieak­tu­alne, nieprawdzi­we lub zostały zebrane z narusze­niem ustawy albo w wypad­ku zaprzes­ta­nia korzys­ta­nia z usług ser­wisu.
— Użytkown­ik ma prawa w każdym momen­cie usunąć kon­to w sklepie inter­ne­towym

Usunię­cie kon­ta w ser­wisie jest równoz­naczne z cofnię­ciem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgod­nie z ustawa z dnia 18 lip­ca 2002 roku o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszy­mi zmi­ana­mi), w wypad­ku zaprzes­ta­nia korzys­ta­nia z usług ser­wisu (usunię­cia kon­ta), ser­wis nadal może przetwarzać niek­tóre dane użytkown­i­ka w celach zgod­nych z zapisa­mi ustawy.

Zabez­piecze­nie danych

Gdy zbier­amy Two­je dane osobowe, komu­nikac­ja między Twoim kom­put­erem, a naszym ser­w­erem jest zaszyfrowana z uży­ciem pro­tokołu SSL (Secure Sock­et Lay­er). Dodatkowo nasze bazy danych zabez­piec­zone są przed wglą­dem osób trze­ci­ch.

Nie odpowiadamy za poli­tykę pry­wat­noś­ci ser­wisów zewnętrznych w sto­sunku do ser­wisu icequeen.pl , w szczegól­noś­ci do ser­wisów, do których bezpośred­nie lin­ki znalazły się na stronach ser­wisu.

Wyko­rzys­tanie ciasteczek “cook­ies”
Przez korzys­tanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na uży­wanie ciasteczek. Jeżeli nie zgadza­sz się na uży­wanie przez nas plików cook­ie, powinieneś zmienić ustaw­ienia swo­jej przeglą­dar­ki w odpowied­ni sposób lub zrezyg­nować z uży­wa­nia stron oraz aplikacji.

Co to są ciastecz­ka?
Ciastecz­ka (ang. cook­ies) to niewielkie pli­ki, zapisy­wane i prze­chowywane na twoim kom­put­erze, table­cie lub smart­phonie pod­czas gdy odwiedza­sz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zaw­iera nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzi, “dłu­gość życia” ciastecz­ka (to znaczy czas jego ist­nienia) oraz przy­pad­kowo wygen­erowany unikalny numer służą­cy do iden­ty­fikacji przeglą­dar­ki, z jakiej następu­je połącze­nie ze stroną inter­ne­tową.